جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱


1-    هر یک از مواد زیر به چه منظور درخمیر دندان مورد استفاده قرار می گیرند ؟           الف) سدیم سیلیکات               ب)منیزیم لاریل سولفات            ج )ژلاتین                          د)بنزوئیک اسید       2نمره                              

2-    الکل در تهیه صابون چه عملی را انجام می دهد؟PH  مناسب در تهیه صابون چه قدر است ؟ا نمره                                                               

3-    چسب شیشه از چه موادی تهیه می شود ؟چسب های چند کاره را توضیح دهید ؟1.5  نمره                         

4-    2 نمونه از آهارهای  طبیعی و 2 نمونه از آهارهای مصنوعی را نام ببرید ؟ا نمره                                  

5-    پودر از بین برنده جرم سماور از چه موادی تشکیل شده است ؟ ا نمره                                                

6-    آب ژاول ار چه مادهای درست شده است در صنعت چگونه آن را تهیه می کنند ؟ا نمره                                                                                      

7-    آب مقطر چیست ؟برای تهیه آن از چه دستگاههای می توان استفاده کرد ؟ 1.5  نمره                                                            

8-    به کار بردن آنزیم چه نقشی در تهیه آهار دارد  ؟ا نمره                                                

9-    کلد کرم چیست در تهیه آن از چه موادی تهیه می شود ؟         ا نمره

10-                       کنترل کیفیت چسب چینی چگونه انجام می شود؟         ا نمره

 

نوشته شده توسط در 22:43 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱


- ا صطلاحات زیر را تعریف کنید ؟ الف)بازدارنده   ب) SET POINT     ج) LSRG                    د)کراکینگ   ه)مشعل      و)پالایشگاه 3 نمره

2- عناوین زیر در کدام یک از نقشه های فرایندی نشان داده می شود  ؟الف)توان و دبی پمپ ها ب)قطر و جنس لوله ها   ج )محل استقرار دستگاهها     د)کلیه جریان های فرایند 2 نمره                                

3- به سوالات زیر پاسخ دهید ؟ الف)  منظور ازجذب  سطحی در مراحل مکانسیم واکنشهای کاتالیز گری ناهمگن چیست   ب)مهم ترین نقش پایه در کاتالیز گرها چیست  ج) چه ترکیباتی باعث مسموم شدن کاتالیز گر پلاتین می شوند  ؟ د)چگونه می توان اسیدنیتریک 60درضد را به اسید نیتریک 95درصد تبدیل کرد؟ 2.5 نمره                                                  

4- نحوه کنترل دمای خروجی یک کوره را با رسم شکل توضیح دهید ؟2 نمره                                                                                                          .                      

5- تبدیل کاتالیزگری و تصفیه با هیدرژن  هرکدام  در چه مرحله ای  از مراحل پالایش نفت خام انجام می شود؟   1 نمره

6- جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید    الف ) برای اشباع روغن های نباتی از کاتالیزگر .......  استفاده می شود ب)درواحد تولیدقیر از فرایندهای ...........یا ......استفاده می شود ج)درسل  جیوهای آند از .......و  جنس کاتد از ...............است د)در واحد یو نیفاینر نیتر ژن به ............. تبدیل می شود  ه)ب در تهیه امونیاک . دی اکسد کربن تولید شده را با ...... و ..... ..جذب  می کنند    و)فرایند هیدرکراکینگ در دستگاه .............. انجام می شود         ز) فشار ستون تقطیر در خلا........... است                                  2.5 نمره

7-  واکنش زیر را کامل کنید ؟  1نمره

H2S   + 3/2 O2                                                                                         

  8-   دو مورد ازکاربرد های امونیاک و دو مورد از کاربرد های نیتریک اسید رابنویسید ؟   1نمره

9- الف) تنظیم شیب حرارتی برج چگونه انجام می شود  ب) روغن خامی که  از برج تقطیر اتمسفری بدست می آید دارای چه مواد زایدی است ؟1.5

10- الف)گاز سنتز چیست ؟ واکنش تولید آن را بنویسید ؟1.5نمره

11- واکنش هایی که در راکتور های تبدیل کاتالیستی انجام می شود را نام ببرید ؟1 نمره

12- محصول اصلی هریک از واحد های زیر چیست ؟ الف) تبدیل کاتالیستی     ب) کاهش گرانروی  1نمره

نوشته شده توسط در 22:40 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰

آزمایشگاه شناخت مواد

1-    هر یک از مواد زیر به چه منظور درخمیر دندان مورد استفاده قرار می گیرند ؟           الف) کلسیم کربنات              ب)سدیم لاریل سولفات            ج )ساخارین                          د)سدیم فلورید                                          

2-    کلد کرم چیست در تهیه آن از چه موادی تهیه می شود ؟                                                              

3-    چسب شیشه از چه موادی تهیه می شود ؟چسب های چند کاره را توضیح دهید ؟                                 

4-    2 نمونه از آهار هی طبیعی و 2 نمونه از آهارهای مصنوعی را نام ببرید ؟                                      

5-    پودر از بین برنده جرم سماور از چه موادی تشکیل شده است ؟                                                     

6-    روش تهیه بلور منیزیم سولفات را توضیح دهید ؟                                                                               

7-    باتری های تر به چه باتری هایی گفته می شود ؟                                                   

8-    لاک به چه ماده ای گفته می شود دو نوع لاک را نام ببرید ؟                                               

9-    الکل در تهیه صابون چه عملی را انجام می دهد؟PH  مناسب در تهیه صابون چه قدر است ؟           

کنترل کیفیت چسب چینی چگونه انجام می شود ؟

نوشته شده توسط در 21:24 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰

سوالات درس فرایند

1-    اصطلاحات زیر را تعریف کنید ؟ الف)کاتالیز گر منفی   ب) SET POINT     ج) LSRG                    د)کلر قلیایی  ه)روغن پایه     و)نفت خام 3 نمره                                             

2-    عناوین زیر در کدام یک از نقشه های فرایندی نشان داده می شود  ؟الف)ابعاد کامل دستگاهها  ب)دبی و دانسیته و تر کیب جریان های مهم  ج )تمامی اصطلاحات مربوط به حلقه های کنترل     د)اطلاعات مربوط به ابزار دقیق فشار سنج و دماسنج ها 2 نمره                                     

3-    به سوالات زیر پاسخ دهید ؟ الف)  منظور از دفع سطحی در مراحل مکانسیم واکنشهای کاتالیز گری ناهمگن چیست   ب)از نظر مشخصه طول عمر چه عواملی باعث مطلوبیت بیشتر کاتالیز گر می شود ج)کدام عامل هم باعث غیر فعال شدن کاتالیز گر می شود وهم  بر گشت پذیر است ؟ د)چگونه می توان از واکنش های جانبی در تولید اسید نیتریک جلوگیری کرد 2 نمره                                                                                        

4-    در شکل زیر قسمتی از نقشه فرایندی نشان داده شده است الف نام هر یک از دستگاههای  1 تا 3 را بنویسید ب) دستگاههای کنترلی مورد استفاده در این بخش را نام ببرید 2 نمره                                                                                                                                                                                                                                                  .                       

5-    شکست حرارتی و استخراج با حلال در کدام یک از مراحل پالایش نفت خام انجام می شود   1 نمره

6-    جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید    الف)   مشکل اصلی کراکینگ کاتالیز گری  با بستر متحرک ..............است  ب)در واحد کاهش گرانروی خوراک ...........و محصول اصلی ..............است ج)در سل دیا فراگمی جنس کاتد از .........ودر سل چیوهای از .............است د)در واحد یو نیفاینر گوگرد به ............. تبدیل می شود    ه) تقویت کننده ها خواص ..........و ........... کاتالیز گر ها را افزایش می دهند  و)فرایند هیدرکراکینگ در دستگاه .............. انجام می شود     ز) بهترین روش کراکینگ کاتالیز گری ..............است                             2.5 نمره

7-    الف ) واکنش های زیر را کامل کنید ؟   2.5                                                                                                               CH4+H2O                                                                                               CO2+RNH2                                                                                                         NAHCO3                                                                                                  

8-         دو مورد از کاربرد های امونیاک و دو مورد از کاربرد های نیتریک اسید رابنویسید ؟   1نمره

9-    الف) تنظیم حرارتی برج چگونه انجام می شود  ب) نقش کربن در کاتالیز گر های پایه دار چیست ؟1 نمره

10-  الف)گاز سنتز چیست ؟ ب) برای تولیدامونیاک  نیترژن را از کجا تهیه می کنند؟1 نمره

11-  در سل غشایی چرا ابتدا خالص سازی آب نمک انجام می شود؟1 نمره

12-  واکنش هایی که در راکتور های تبدیل کاتالیستی انجام می شود را نام ببرید ؟1 نمره

 

نوشته شده توسط در 11:59 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰

سوالات درس شناخت صنایع

1-    هر یک  از مفاهیم زیر را تو ضیح دهید الف) جذب سطحی    ب) کانی    ج)LNG              د) فرایند مداوم      ه) زیست گاز    و) ا نرژی تجدید پذیر  3 نمره

2-    مواد اولیه سرامیک را  نام ببرید 1نمره

3-    فرایند شیرین سازی گاز طبیعی در چند مرحله انجام می شود نام برده توضیح دهید 1نمره

4-    دو مورد از معایب انرژی زمین گرمایی را توضیح دهید 1نمره

5-    دو مورد استفاده از انر ژی خور شیدی را بنویسید 1نمره

6-    مزایای بیو دیزل را نسبت به گازوئیل بنویسید 1نمره

7-    مزیت تولید برق از انرژی هسته ای چیست (دکر 2 مورد ) 1نمره

8-    دو مورد از مشکلات استفاده از انرژی آب را بنویسید 1نمره

9- حشره کش ها را تعریف کنید حشره کش ها به چه صورت هایی وجود دارند1نمره

10-اصلی ترین صنایع سلولزی را فقط نام ببرید 1نمره

11-روش تهیه کاغذ های مرغوب را توضیح دهید 1نمره

12- دو تفاوت بین صابون و شوینده های غیر صابونی را بنویسید 1نمره

13- چند مثال از موادشیمیایی  افزودنی به مواد غذایی را نام ببرید 1نمره

14- ماده موثره و فر موله کردن را توضیح دهید 1نمره

     15 - فولرین چیست چه کاربردی دارد 1نمره

16- نانو ذرات را تعریف کنید دو مورد از نانو ذراتی که تا کنون مورد استفاده قرار گر فته اند را نام ببرید  1نمره

17- چهار مورد از کاربرد های فناوری نانو را شرح دهید   1نمره

 18- تر میت چیست و چه مصرفی دارد   1نمره

 

 

نوشته شده توسط در 11:52 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰

power point about LNG AND CNG

f

نوشته شده توسط در 17:50 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰

سوالات درس کار گاه فرایند سال سوم هنرستان رشته صنایع شیمیای

1-    هر یک از کمیت های زیر را با چه وسیله ای اندازه گیری می کنند ؟الف)گرانروی ب)چگالی   ج)نقطه اشتعال گازوییل    د)فشار بخار 1 نمره                                                                   

2-    چگالی نسبی یک تر کیب نفتی برابر با0.82 است درجه API  این محصول را حساب کنید 1 نمره                                                                                                                                                                                  

3-    اگر فشار بخار بنزین کم تر از حد معمول باشد چه اشکالی به وجود می آید ؟1 نمره                                                                                                                                 

4-    در یک آزمایش فشاری که نهایتا فشارسنج نشان می دهد برابر با bar0.8   باشد و ضریب تصحیح برابر0.07- باشد اگر فشار هوا برابر  bar 0.9باشد اولا فشار بخار رد و ثانیا فشار مطلق را حساب کنید 1.5 نمره                                                                                                                                                                   

5-    چربی گیر های معدنی با چربی گیر های آلی چه تفاوتی دارند برای هر یک دو مثال بیاورید 2 نمره                                                                                                                       

6-    در یک آزمایش گرانروی دینامیکی آب برابر cp 1در دمای 20 سلیسیوس محاسبه شده است الف)گرانروی سینماتیک آب را بدست آورید ب)گرانروی نسبی آب را بدست آورید    1.5 نمره        چگالی آب =   g/cm1                                                                              

7-    Steam tracing     راتعریف کنید 1 نمره                                                                        

8-    نقطه ریزش را تعریف کنید ؟ برای پایین آوردن دما در حمام سر مایشی تا     57  - از چه تر کیبی استفاده می شود ؟1 نمره

نوشته شده توسط در 23:57 |  لینک ثابت   •